LinkedIn cung cấp Campaign Checklist cho các chiến dịch quảng cáo

Nhằm hỗ trợ tốt hơn các nhà quảng cáo có thể tối đa hoá hiệu suất của các chiến dịch trên nền tảng, LinkedIn cung cấp những chuẩn bị cần thiết cho một chiến dịch thành công.

LinkedIn cung cấp Campaign Checklist cho các chiến dịch quảng cáo

Các đầu mục nội dung cần chuẩn bị được chia thành các phần nhỏ dưới đây.

1. Thiết lập tài khoản.

 • Bạn đã thiết lập thẻ insight tag trên website chưa: Hãy đảm bảo bạn đã thêm tất cả các tên miền (domain) vào tài khoản quảng cáo của mình bên dưới phần insight tag trong trình quản lý quảng cáo.
 • Bạn đã thiết lập phần website demographics chưa: Hãy thiết lập để đảm bảo bạn có thể hiểu những ai đang truy cập website của bạn và các Trang mà họ đã tương tác.
 • Bạn có sử dụng tính năng nhắm mục tiêu lại (retargeting) không: Tại phần Matched Audiences trong phần thiết lập tài khoản, bạn có thể tạo mới các phân khúc khách hàng khác nhau dựa trên các nguồn dữ liệu (data sources) khác nhau.
 • Bạn đã thiết lập phần conversion tracking (theo dõi chuyển đổi) chưa: Hãy đảm bảo bạn có thể theo dõi tất cả những hành động của khách hàng trước khi chạy chiến dịch.

2. Thiết lập chiến dịch.

 • Bạn đã thiết lập naming convention (quy ước đặt tên) cho chiến dịch chưa: Hãy sử dụng phần đặt tên một cách nhất quán để bạn có thể kiểm tra và xác định các chiến dịch khác nhau.
 • Bạn đã lựa chọn các mục tiêu chiến dịch (campaign objective) chưa: Bạn không thể cập nhật phần này một khi chiến dịch đã được khởi chạy.
 • Lựa chọn ngôn ngữ và định dạng quảng cáo: Bạn không thể thay đổi nó một khi chiến dịch đã được chạy.

3. Đối tượng mục tiêu.

 • Bạn có sử dụng tính năng nhắm mục tiêu lại để tiếp cận những người dùng tiềm năng nhất không: Hãy đảm bảo lượng người dùng của bạn đủ lớn để chiến dịch có thể hiệu quả (hãy xem phần dự báo đối tượng – Forecasted Results).
 • Bạn có muốn sử dụng tính năng mở rộng đối tượng (enable audience expansion) không: Tính năng cho phép nhà quảng cáo tiếp cận các nhóm đối tượng tiềm năng mới tương tự như những đối tượng trong chiến dịch đang hướng tới.
 • Bạn có lựa chọn các định dạng quảng cáo (creative format) khác nhau không: Tuỳ thuộc vào mỗi mục tiêu và tài sản quảng cáo, bạn nên lựa chọn các định dạng quảng cáo phù hợp.
 • Bạn có sử dụng tính năng mạng lưới đối tượng của LinkedIn (LinkedIn audience network) không: Sử dụng tính năng này để tiếp cận đến cả những đối tượng bên ngoài LinkedIn.

4. Nội dung quảng cáo.

 • Bạn có sử dụng 4 mẫu quảng cáo trên mỗi chiến dịch không: Bạn có thể tối đa hoá mức độ tiếp cận và hiệu quả với 4 mẫu quảng cáo trên mỗi chiến dịch.
 • Bạn có theo dõi nhiều hơn những lần nhấp chuột: Hãy đảm bảo bạn có sử dụng các tính năng theo dõi như LinkedIn Conversion Tracking hay Impressions Tracking để theo dõi các hoạt động khác của người dùng sau mỗi lần nhấp chuột.

Bạn có thể xem thêm nội dung tại: LinkedIn Campaign Checklist.

Advertisement

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Hà Anh

Advertisement