Skip to main content

Tầm nhìn thương hiệu hay Brand Vision là gì?

1 Tháng Tám, 2020

Tầm nhìn thương hiệu (brand vision) là những gì thương hiệu muốn mình sẽ trở thành, nó là cái mà thương hiệu muốn mình đại diện và thuộc về.

tầm nhìn thương hiệu hay brand vision là gì
Tầm nhìn thương hiệu hay Brand Vision là gì?

Tầm nhìn thương hiệu hay Brand Vision là một thông điệp ngắn gọn và xuyên suốt, định hướng mọi hoạt động của thương hiệu đồng thời cũng định hướng phát triển cho thương hiệu thông qua quá trình phân tích định vị giữa hiện tại và tương lai.

Brand Vision là một phần của khái niệm Brand rộng lớn.

Tầm nhìn thương hiệu hay Brand Vision là gì?

Tầm nhìn thương hiệu trong tiếng Anh được gọi là Brand Vision. Xây dựng tầm nhìn thương hiệu là một trong những bước quan trọng trong quá trình xây dựng thương hiệu.

Advertisement

Xây dựng thương hiệu là quá trình lựa chọn và kết hợp các thuộc tính hữu hình cũng như vô hình với mục đích khác biệt hoá sản phẩm hoặc bản thân doanh nghiệp với cách thức thú vị, có ý nghĩa và hấp dẫn.

Tầm nhìn thương hiệu là những thông điệp ngắn gọn và xuyên suốt, định hướng hoạt động của thương hiệu đồng thời cũng định hướng phát triển cho thương hiệu qua phân tích định vị giữa hiện tại và tương lai.

Tuyên bố tầm nhìn thương hiệu bao gồm những gì mà thương hiệu muốn mình sẽ trở thành, là cái mà thương hiệu muốn mình đại diện và là nguyên nhân tại sao thương hiệu đó cống hiến để được ngưỡng mộ.

Tuyên bố tầm nhìn thường là một câu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ truyền tải tinh thần, nỗ lực và lòng nhiệt tình với công việc kinh doanh.

Advertisement

Vai trò của tầm nhìn thương hiệu (Brand Vision) đối với doanh nghiệp là gì?

Tầm nhìn hương hiệu có một số vai trò như:

  • Thống nhất mục đích phát triển của thương hiệu và tạo sự nhất quán trong hoạt động quản trị thương hiệu.
  • Định hướng sử dụng nguồn lực cho thương hiệu.
  • Xây dựng thước đo cho sự phát triển thương hiệu và tạo tiền đề cho việc xây dựng các mục tiêu phát triển.
  • Động viên nhân viên hướng tới mục đích phát triển chung.

So sánh tầm nhìn thương hiệu (Brand Vision) với tầm nhìn doanh nghiệp (Business Vision).

Tầm nhìn thương hiệu có mối liên quan chặt chẽ với tầm nhìn doanh nghiệp. Do thương hiệu là một chức năng quản trị doanh nghiệp nên đương nhiên tầm nhìn thương hiệu phải được tuyên bố một cách thống nhất với tầm nhìn doanh nghiệp.

Tầm nhìn doanh nghiệp thường gắn với các tuyên bố mang tính kinh tế của doanh nghiệp như: mức độ thống lĩnh thị phần, những định hướng kinh doanh và giá trị kinh tế dành cho các bên hữu quan.

Khác với những gì tầm nhìn doanh nghiệp có, tầm nhìn thương hiệu thường mang nhiều yếu tố cảm xúc hơn.

Advertisement

Đối với các doanh nghiệp xây dựng mô hình đa thương hiệu thì doanh nghiệp đó có thể có một tầm nhìn doanh nghiệp nhưng lại có nhiều tầm nhìn thương hiệu. Mỗi thương hiệu hoặc nhóm thương hiệu của công ty có thể được xác lập một tầm nhìn riêng.

Kết luận.

Bằng cách xác định chính xác tầm nhìn thương hiệu hay Brand Vision của doanh nghiệp là gì, người làm marketing đang đặt những nền móng đầu tiên trong quá trình xây dựng một thương hiệu có ý nghĩa với khách hàng của mình trong tương lai.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: We’re Marketer

Hà Anh | MarketingTrips 

Advertisement

Bài viết liên quan

Nổi bật

Advertisement