Hơn 300 triệu việc làm có thể bị xoá sổ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

Các nhà nghiên cứu tính toán khoảng 300 triệu công việc trên toàn thế giới có thể được tự động hóa nếu trí tuệ nhân tạo phát huy hết khả năng.

Hơn 300 triệu việc làm có thể bị xoá sổ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)
Hơn 300 triệu việc làm có thể bị xoá sổ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)
Advertisement